برای ثبت نام به عنوان حمایت کننده، باید ابتدا به عنوان شخص حقوقی ثبت نام کنید.