هدف هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران تمرکز بر مضمون اصلی همایش یعنی حسابداری و فن آوری های نوین است.