شورای سیاست گذاری
دکتر محمود نیلی احمدآبادی
رئیس شورای سیاست گذاری
ریاست دانشگاه تهران
وب سایت: meteng.ut.ac.ir/~nili
پست الکترونیکی: nili [at] ut.ac.ir
تلفن: ۸۲۰۸۴۰۷۸
دکتر محمد رحیمیان
عضو شورای سیاست گذاری
معاون پژوهشی دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/~rahimian/courses
پست الکترونیکی: rahimian [at] ut.ac.ir
تلفن: 021-66403808
دکتر علیرضا محمدرضائی
عضو شورای سیاست گذاری
رئیس پردیس فارابی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: amredhaei [at] ut.ac.ir
تلفن: 02536166100
دکتر مرتضی سلطانی
عضو شورای سیاست گذاری
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/323-2015-06-04-11-49-43
پست الکترونیکی: mortezasoltanee [at] ut.ac.ir
تلفن: 02536166238
دکتر میثم شهبازی
عضو شورای سیاست گذاری
معاون اداری و مالی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/1131-shahbazi
پست الکترونیکی: meisamshahbazi [at] ut.ac.ir
تلفن: 02536166289
دکتر احمد حاجی‌ده‌آبادی
عضو شورای سیاست گذاری
معاون پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/278-2015-06-03-20-05-37
پست الکترونیکی: adehabadi [at] ut.ac.ir
تلفن: 02536166157
دکتر سید سعیدرضا منتظری
عضو شورای سیاست گذاری
معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس فارابی دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/head/stu/175-fa/head/stu/802-2015-06-04-13-09-21
پست الکترونیکی: ssmontazery [at] ut.ac.ir
تلفن: 02536166301
دکتر حسن زارعی متین
عضو شورای سیاست گذاری
رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/321-2015-06-04-11-45-47
پست الکترونیکی: matin [at] ut.ac.ir
تلفن: 02536166158
دکتر محمد کاشانی پور
عضو و دبیر شورای سیاست گذاری
دانشیار دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/328-2015-06-04-12-06-21
پست الکترونیکی: kashanipour [at] ut.ac.ir
تلفن: 02536166158
دبیر علمی
دکتر محمدرضا مهربان پور
دبیر علمی همایش
استادیار دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/331-2015-06-04-12-27-48
پست الکترونیکی: mehrabanpour [at] ut.ac.ir
تلفن: 02536166158
دکتر امید فرجی
دبیر اجرایی
استادیار دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/1097-farajiomid
پست الکترونیکی: omid_faraji [at] ut.ac.ir
تلفن: 02536166158
اعضای کمیته علمی
دکتر حسین اعتمادی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/etemadih
پست الکترونیکی: etemadih [at] modares.ac.ir
تلفن: 02182884632
دکتر جعفر باباجانی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: 217.218.98.136/homepage/9693074/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: jafar.babajani [at] gmail.com
دکتر امید پورحیدری
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
وب سایت: academicstaff.uk.ac.ir/opourheidari
پست الکترونیکی: opourheidari [at] uk.ac.ir
دکتر علی ثقفی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: 217.218.98.136/homepage/9693096/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: ali-saqafi [at] yahoo.com
دکتر رضوان حجازی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه الزهرا
وب سایت: staff.alzahra.ac.ir/hejazi/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/1961/Default.aspx
پست الکترونیکی: hejazi33 [at] gmai.com
تلفن: 02185692372
دکتر شکرالله خواجوی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3685600164879
پست الکترونیکی: shkhajavi [at] gmail.com
تلفن: 07136134460
دکتر محسن دستگیر
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
پست الکترونیکی: mdastgir [at] hotmail.com
دکتر علی رحمانی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه الزهرا
وب سایت: staff.alzahra.ac.ir/rahmani/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/1718/Default.aspx
پست الکترونیکی: rahmani [at] alzahra.ac.ir
تلفن: 85692764
دکتر فریدون رهنمای رودپشتی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
وب سایت: www.drrahnama.com/
پست الکترونیکی: rahnama.roodposhti [at] gmail.com
تلفن: 021-44869667
دکتر محمدحسین ستایش
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3685600164879
پست الکترونیکی: setayesh [at] shirazu.ac.ir
تلفن: 07136134453
دکتر سید حسین سجادی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=395099
پست الکترونیکی: h_sajadi [at] sbu.ac.ir​
دکتر مهدی مرادی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: mhd_moradi.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: mhd_moradi [at] um.ac.ir
تلفن: 05138805325
دکتر اسفندیار ملکیان
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه مازندران
وب سایت: rms.umz.ac.ir/~emalekian/
پست الکترونیکی: e.malekian [at] umz.ac.ir
تلفن: ۰۱۱۳۵۳۰۲۵۰۱
دکتر غلامحسین مهدوی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3685600164879
پست الکترونیکی: ghmahdavi [at] rose.shirazu.ac.ir
تلفن: 07136134374
دکتر محمد نمازی
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه شیراز
وب سایت: sess.shirazu.ac.ir/Sess/3685600164879
پست الکترونیکی: mnamazi [at] rose.shirazu.ac.ir
تلفن: 07136134456
دکتر ایرج نوروش
عضو کمیته علمی
استاد دانشگاه تهران
وب سایت: profile.ut.ac.ir/fa/~inorvesh
پست الکترونیکی: inorvesh [at] ut.ac.ir
دکتر علی ابراهیمی کردلر
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
وب سایت: management.ut.ac.ir/~aebrahimi
پست الکترونیکی: aebrahimi [at] ut.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۷۷۷۴
دکتر ناصر ایزدی نیا
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: naser [at] ase.ui.ac.ir
دکتر غلامحسین اسدی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375691
پست الکترونیکی: h-assadi [at] sbu.ac.ir
دکتر محمدعلی باقرپور ولاشانی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: bagherpour.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: bagherpour [at] um.ac.ir
دکتر پرویز پیری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه ارومیه
وب سایت: facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=80&Ln=fa
پست الکترونیکی: p.piri [at] urmia.ac.ir
دکتر رضا جامعی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه کردستان
وب سایت: research.uok.ac.ir/~rjamei/
پست الکترونیکی: frjamei [at] yahoo.com
دکتر حمید حقیقت
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=115&lang=0
پست الکترونیکی: hhagh٢٠٠٦ [at] yahoo.com
دکتر ولی خدادادی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
وب سایت: rms.scu.ac.ir/PublicN/CV.aspx?ID=5-8629849&CultureID=1
پست الکترونیکی: vkhodadadi [at] scu.ac.ir
دکتر احمد خدامی پور
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
وب سایت: academicstaff.uk.ac.ir/ahkhodamipor
پست الکترونیکی: khodamipour [at] uk.ac.ir
دکتر زهرا دیانتی دیلمی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: dianati [at] khu.ac.ir
تلفن: 88942755
دکتر حمزه دیدار
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه ارومیه
وب سایت: facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=88&Ln=fa
پست الکترونیکی: h.didar [at] urmia.ac.ir
دکتر جواد رضازاده
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: modares.ac.ir/index.jsp?siteid=56&fkeyid=&siteid=31&pageid=16344&tchcode=394087
پست الکترونیکی: j.rezazadeh [at] modares.ac.ir
تلفن: 82883695
دکتر نرگس سرلک
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه قم
وب سایت: science.qom.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=Person&CategoryID=8c8dbd89-7c04-4f40-b4f8-a43a81602816&WebPartID=c8c3a5c7-78bb-474a-984e-ab6df8dd9e53&ID=7517e155-6a0c-41be-b8b4-e6cd8fd1c621
پست الکترونیکی: sarlak.narges [at] gmail.com
تلفن: 02532103769
دکتر محمدرضا عباس زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: abbas33.profcms.um.ac.ir
پست الکترونیکی: abbas33 [at] um.ac.ir
تلفن: 05138805301
دکتر محمد عرب مازار یزدی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375689
پست الکترونیکی: arabmazar [at] yahoo.com
دکتر حسین فخاری
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه مازندران
وب سایت: cv.umz.ac.ir/staff_profiles/fa/111/Hossien_Fakhari
پست الکترونیکی: h733hf [at] yahoo.com
تلفن: 35302595
دکتر داریوش فروغی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: foroghi [at] ase.ui.ac.ir
دکتر علیرضا فضل زاده
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تبریز
وب سایت: asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?a.fazlzadeh
پست الکترونیکی: fazlzadeh_acc [at] yahoo.com
تلفن: 04133300054
دکتر محمدحسین قائمی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=142&lang=0
پست الکترونیکی: ghaemi_d [at] ikiu.ac.ir
دکتر محمد کاشانی پور
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
وب سایت: farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/persons/faculty/328-2015-06-04-12-06-21
پست الکترونیکی: kashanipour [at] ut.ac.ir
تلفن: 02536166158
دکتر غلامرضا کردستانی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
وب سایت: www.ikiu.ac.ir/members/?id=143&lang=0
پست الکترونیکی: kordestani [at] soc.ikiu.ac.ir
دکتر غلامرضا کرمی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
وب سایت: management.ut.ac.ir/~ghkarami
پست الکترونیکی: ghkarami [at] ut.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۷۶۹۷
دکتر شهناز مشایخ
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه الزهرا
وب سایت: staff.alzahra.ac.ir/mashayekh/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA/tabid/5365/Default.aspx
پست الکترونیکی: sh.mashayekh [at] alzahra.ac.ir
تلفن: 85692885
دکتر بیتا مشایخی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
وب سایت: management.ut.ac.ir/~mashaykhi
پست الکترونیکی: mashaykhi [at] ut.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۷۶۴۵
دکتر مهدی مشکی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه پیام نور
پست الکترونیکی: meshki.mhd [at] yahoo.com
دکتر ساسان مهرانی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
وب سایت: management.ut.ac.ir/~smehrani
پست الکترونیکی: smehrani [at] ut.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۷۶۶۶
دکتر کاوه مهرانی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
وب سایت: management.ut.ac.ir/~kmehrani
پست الکترونیکی: kmehrani [at] ut.ac.ir
تلفن: 61117623
دکتر محمدرضا نیکبخت
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه تهران
وب سایت: management.ut.ac.ir/~mnikbakht
پست الکترونیکی: mnikbakht [at] ut.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۷۶۸۹
دکتر محمدحسین ودیعی نوقابی
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: mhvadeei.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: mhvadeei [at] um.ac.ir
دکتر غریبه اسماعیلی کیا
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه ایلام
پست الکترونیکی: ghareibeesmaeli [at] yahoo.com
دکتر عباس افلاطونی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
وب سایت: profs.basu.ac.ir/a_aflatooni/
پست الکترونیکی: a.aflatooni [at] basu.ac.ir
دکتر جمال برزگری خانقاه
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه یزد
وب سایت: yazd.ac.ir/people/barzegari
پست الکترونیکی: barzegari [at] yazd.ac.ir
تلفن: ۳۸۲۱۰۳۱۱
دکتر آرش تحریری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
وب سایت: management.ut.ac.ir/~arashtahriri
پست الکترونیکی: arashtahriri [at] ut.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۷۷۵۹
دکتر بهروز خدارحمی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir/~bkhoda
پست الکترونیکی: bkhoda [at] modares.ac.ir
دکتر فرشید خیرالهی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه رازی
وب سایت: soc.razi.ac.ir/~f.kheirollahi
پست الکترونیکی: f.kheirollahi [at] razi.ac.ir
دکتر رضا غلامی جمکرانی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی
وب سایت: hsf.qom-iau.ac.ir/training-groups/group-managers
پست الکترونیکی: accountghom [at] gmail.com
تلفن: ۰۲۵ ۳۲۸۰۴۰۴۰
دکتر غلامرضا محفوظی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه گیلان
وب سایت: staff.guilan.ac.ir/mahfoozi/?lg=0
پست الکترونیکی: gholamrezamahfoozi [at] yahoo.com
دکتر فخرالدین محمدرضائی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه خوارزمی
پست الکترونیکی: m.rezaei [at] khu.ac.ir
تلفن: 88942323
دکتر محمد مرادی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه تهران
وب سایت: management.ut.ac.ir/~moradimt
پست الکترونیکی: moradimt [at] ut.ac.ir
تلفن: ۶۱۱۱۷۷۹۵
دکتر احمد ناصری
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
وب سایت: astaff.usb.ac.ir/Default.aspx?ID=3366&Culture=fa-ir
پست الکترونیکی: nasseri [at] acc.usb.ac.ir
کمیته برگزاری
فروزان فتاحی
عضو کمیته برگزاری
پردیس فارابی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: foroozan_fatahi [at] yahoo.com
تلفن: 02536166158
کمیته اجرایی
مهندس حسین رضائی
عضو کمیته برگزاری
پردیس فارابی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: hrezaei [at] ut.ac.ir
تلفن: 02536166250
سید مجید ناصری زاده
عضو کمیته برگزاری
پردیس فارابی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: naserizadeh [at] ut.ac.ir
تلفن: 02536166158