بررسی تأثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر افشای داوطلبانه اطلاعات زیست محیطی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1315-ACC17 (R1)
نویسندگان:
سیده سارا لاجوردی *1، محمدحسین ستایش2
1گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
2دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
هدف: مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشا گری‌های مرتبط با آن عامل ضروری است که به تداوم فعالیت شرکت‌ها منجر می‌شود. گسترش مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها در قبال مسئولیت‌های اجتماعی بر این موضوع دلالت دارد که وظیفه شرکت ها از آنچه در گذشته بوده، یعنی "فراهم کردن پول برای سهامداران" فراتر رفته است و آن‌ها باید در برابر ذینفعان (سهامداران، مشتریان، کارکنان، عرضه‌کنندگان کالا، بانک ها، قانون گذاران، محیط و جامعه) پاسخگو باشند.
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با میزان افشای اطلاعات اجتماعی و زیست‌محیطی آن‌ها می‌پردازد.
روش: برای دست‌یابی به اهداف پژوهش 75 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سال‌های 1388 الی1396 مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار بین درصد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت نهادی با افشای داوطلبانه اطلاعات زیست محیطی و رابطه منفی معنادار بین دوگانگی نقش مدیرعامل با افشای داوطلبانه اطلاعات زیست محیطی است.
کلیدواژه ها:
تئوری نمایندگی، ترکیب هیئت مدیره، اندازه هیئت مدیره، مالکیت، افشا اطلاعات زیست محیطی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است