بررسی رابطۀ بین دورۀ تصدی و دانش مالی مدیرعامل با به‌موقع بودن گزارش حسابرسی
کد مقاله : 1314-ACC17
نویسندگان:
جواد اورادی *
کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشگاه فردوسی مشهد. مدرس دانشگاه فنی وحرفه ای، دانشکده ابن حسام، خراسان جنوبی، بیرجند.
چکیده مقاله:
هدف: یکی از ویژگی‌های کیفی گزارشگری مالی ارائه به‌موقع صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است. این ویژگی، دسترسی یکسان به اطلاعات را برای سرمایه‌گذاران فراهم و سودمندی اطلاعات گزارش‌شده را افزایش می‌دهد. هرچقدر زمان اعلام صورت‌های مالی حسابرسی‌شده با تأخیر کمتری همراه باشد، ویژگی به‌موقع بودن اطلاعات بهتر رعایت می‌گردد. مدیران عامل بیشترین قدرت را در گرفتن دامنۀ گسترده‌ای از تصمیمات داشته و اغلب زمان افشای اطلاعات را تعیین می‌کنند. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطۀ بین دورۀ تصدی و دانش مالی مدیرعامل با به‌موقع بودن گزارش حسابرسی می‌باشد.
روش: داده‌های پژوهش با استفاده از نمونه‌ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دورۀ زمانی 1388 تا 1395 با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج آزمون فرضیۀ اول پژوهش حاکی از آن است که بین دورۀ تصدی مدیرعامل و به‌موقع بودن گزارش حسابرسی رابطۀ معناداری وجود ندارد. در ادامه نتایج آزمون فرضیۀ دوم پژوهش نشان می‌دهد که بین دانش مالی مدیرعامل و به‌موقع بودن گزارش حسابرسی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ها:
دورۀ تصدی مدیرعامل، دانش مالی مدیرعامل، کیفیت گزارشگری مالی، به‌موقع بودن گزارش حسابرسی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است