بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و ارتباطات سیاسی و تاثیر آن بر حق الزحمه حسابرس
کد مقاله : 1313-ACC17 (R1)
نویسندگان:
محمدصادق زارعزاده *، محمدحسین ستایش
دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
هدف: در این پژوهش ارتباط بین مالکیت خانوادگی و ارتباطات سیاسی با حق الزحمه حسابرسی بررسی شده است.
روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 الی 1397 بوده است. نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک به تعداد 108 شرکت انتخاب شد. نرم افزار آماری مورد استفاده در این پژوهش ای ویوز 10 بوده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گرد آوری داده ها از نوع پیش رویدادی بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک داده های پانلی انجام شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی ارتباط منفی معنا داری وجود دارد. همچنین ارتباطات سیاسی منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی می شود و در نهایت نشان داده شد که ارتباطات سیاسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و حق الزحمه حسابرسی را تعدیل می کند.
کلیدواژه ها:
ارتباطات سیاسی، مالکیت خانوادگی، حق الزحمه حسابرسی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است