بررسی صحت اطلاعات مالی مندرج در بانک اطلاعاتی ره آورد نوین
کد مقاله : 1312-ACC17 (R1)
نویسندگان:
آرزو مصلی نژاد *1، امین ناظمی2
1حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد و مدیریت، شیراز، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
2حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی اقتصاد مدیریت، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده مقاله:
بسیاری از پژوهشهای حسابداری و مالی در بورس تهران با استفاده از بانک اطلاعاتی ره آوردنوین انجام می شود. طبیعی است نتایج حاصل از این پژوهش ها نیز خود مبانی انجام پژوهش های دیگری است. به دلیل فراوانی استفاده از این بانک اطلاعاتی این سوال قابل طرح است که آیا این اطلاعات به راستی آزمایی نیاز دارد؟
هدف: در این پژوهش ضمن مقایسه اطلاعات مالی شامل نسبتها و ارقام ترازنامه و صورت سود وزیان شرکتها و اطلاعات مندرج در بانک اطلاعاتی ره آورد نوین، صحت و دقت این اطلاعات بررسی می شود.
روش شناسی: این پژوهش به کمک اطلاعات مستخرج از بانک اطلاعاتی ره آورد نوین 3 و ضمن مقایسه با صورتهای مالی منتشر شده در سامانه اطلاع رسانی بورس در سالهای اخیر، از روش توصیفی و روش آماری مقایسه زوجی بهره می برد. داده های مستخرج در این پژوهش شامل 100 مشاهده در سال 1397 است.
یافته ها: شواهد مبین آن است که تفاوت معناداری در اعداد گزارش شده مندرج در این بانک اطلاعاتی و صورتهای مالی شرکتها وجود دارد. این موضوع در سطح اجزای صورتهای مالی شامل ترازنامه و صورت سودوزیان نیز وجود دارد.
دانش افزایی: تمرکز این پژوهش بر جلب توجه پژوهشگران نسبت به اطلاعات حسابداری و مالی است که مبنای انجام مطالعات قرار می گیرد. ایده همکاری مراکز پژوهشی دانشگاهی با شرکتهای پردازش اطلاعات مالی در این راستا پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها:
اطلاعات صورت های مالی، نرم افزار ره آورد نوین 3، سامانه اطلاعاتی بورس، نسبت های مالی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است