تجزیه و تحلیل کاربردهای کلان داده ها در نظام بودجه ریزی بخش عمومی از منظر مسئولیت پاسخگویی
کد مقاله : 1311-ACC17 (R1)
نویسندگان:
جعفر باباجانی1، امیر مرادی *2
1گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
2دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
هدف: علیرغم گذشت یک دهه تحقیقات و تجارب متعدد در خصوص کاربرد کلان داده‌ها در بخش خصوصی، تلاش‌های نظری و عملی اندکی به مطالعه و استفاده از این دستاورد نوظهور در بخش عمومی اختصاص یافته‌است. به‌طور خاص، تاکنون کاربردهای کلان داده‌ها در نظام بودجه‌ریزی بخش عمومی به قدر لازم شناخته نشده است. در راستای رفع خلاء موجود، در پژوهش حاضر، به شناسایی کاربردهای بالقوه و بالفعل کلان داده‌ها در نظام بودجه‌ریزی بخش عمومی، و تحلیل آثار آن از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی پرداخته شد.
روش: در این پژوهش، با استفاده از روش کتابخانه‌ای و ضمن بررسی آخرین تحقیقات انجام شده، کاربردهای کلان داده-ها در نظام بودجه‌ریزی بخش عمومی، شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج حاصله، گویای این واقعیت است که کاربرد کلان داده‌ها ضمن تقویت نظام بودجه‌ریزی از مرحله تنظیم تا اجرا و ارزیابی، می‌تواند قابلیت‌های نظام پاسخگویی دولت و بخش عمومی را به میزان در خور ملاحظه‌ای ارتقا بخشد. ماحصل این مطالعه، ضمن فراهم نمودن زمینه لازم برای آگاهی و اطلاع مقامات مسئول نسبت به ظرفیتهای کلان داده-ها، می‌تواند در طراحی و اجرای پروژه‌های مناسب کلان داده‌ها در نظام مالی دولت و بخش عمومی مؤثر باشد. همچنین، اتخاذ چارچوب تحلیلی مسئولیت پاسخگویی، و کاربردهای اشاره شده در این مطالعه، می‌تواند ضمن دانش افزایی نظری، به عنوان یک نقشه راه، به جهت گیری تحقیقات آتی در این زمینه کمک نماید.
کلیدواژه ها:
کلان داده ها، نظام بودجه ریزی، دولت، بخش عمومی، مسئولیت پاسخگویی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است