ارزیابی اثربخشی نظارت بر معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
کد مقاله : 1310-ACC17 (R2)
نویسندگان:
مهرداد صدرآرا *، حامد عمرانی
استادیار حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران.
چکیده مقاله:
هدف: هدف اصلی از اجرای این پژوهش ارزیابی اثربخشی اقدامات نظارتی متناسب با ناهنجاری‌های بازار در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین ارائه یک ساختار زیربنایی برای محققین و فعالان حوزه نظارت برای طراحی، کاربرد، مقایسه و ارزیابی سیستم‌های نظارتی موجود در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش پژوهش: چارچوب پیشنهادی در این پژوهش می‌تواند نقشه راهی برای پژوهشگران و ناظرین بازار باشد تا عملکردشان را با بافت‌های موجود در سیستم‌های نظارت بر بازار، ابزارهای موجود و همچنین نحوه مدیریت و تمرکز بر ناهنجاری های معاملاتی در سطوح مختلف متمرکز نمایند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است و برای گردآوری داده های مورد نیاز از آرشیو اداره نظارت بر بازار سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص بورس اوراق بهادار تهران در طی سی ماه استفاده شده است.
یافته های پژوهش: در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که تذکرات اداره نظارت بر بازار تا چه اندازه می تواند منجر به کاهش ناهنجاری‌های معاملاتی و در پی آن افزایش سطح کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران گردد که نتایج مؤید ارتباط فی مابین متغیرهای مزبور است.
کلیدواژه ها:
کلیدواژه: ناهنجاری های معاملاتی بازار، دستکاری قیمت، کارایی بازار،
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است