ارزیابی ریسک و بازده سرمایه گذاری با رویکرد رفتاری
کد مقاله : 1309-ACC17 (R2)
نویسندگان:
مهرداد صدرآرا *، حامد عمرانی
استادیار حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران.
چکیده مقاله:
هدف: هدف از این تحقیق در وهله اول بررسی میزان ریسک پذیری، ریسک گریزی و گرایشات خنثی نسبت به ریسک توسط سرمایه گذاران و همچنین ارزیابی میزان آثار گرایشات سرمایه گذاران بر میزان بازده کسب شده در یک محیط آزمایشگاهی با رویکرد رفتاری می باشد.
روش پژوهش: این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و در یک محیط آزمایشی و کنترل شده میزان گرایشات ذهنی افراد نسبت به ریسک را اندازه گیری نموده میزان سودآوری هر یک از طیف های سرمایه گذاران را از منظر پذیرش یا گریز از ریسک را با رویکرد های رفتاری بررسی نماید. این تحقیق در حوزه تحقیقات اثباتی قرار می گیرد و روش تحقیق حاضر از نوع آزمایشگاهی (با استفاده از محیط کنترل شده) می باشد.
یافته های پژوهش: یافته‌های این تحقیق براساس یک نمونه متشکل از سرمایه گذاران دارای ترجیحات متفاوت ریسک گریزی، ریسک پذیری و ریسک خنثی، بیانگر این موضوع است که در بازار بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاران ریسک پذیر نسبت به سرمایه گذاران ریسک گریز؛ سود و مطلوبیت بیشتری کسب خواهند نمود.
کلیدواژه ها:
ریسک گریزی، ریسک پذیری، سویه ذهنی، رویکرد رفتاری.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است