حسابرسان و کارایی سرمایه‌گذاری صاحبکار
کد مقاله : 1308-ACC17 (R2)
نویسندگان:
حامد عمرانی *1، نرگس عمرانی2
1دانشکده علوم مالی خوارزمی
2دانشگاه خوارزمی
چکیده مقاله:
هدف پژوهش: هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین حسابرسان و کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
روش پژوهش: جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1396 می‌باشد که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات تعیین می‌شود. در این تحقیق ویژگی‌های حسابرس شامل تخصص حسابرس در صنعت، اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. این تحقیق از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. طرح تحقیق آن از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد.در این تحقیق که از داده‌های پانل با اثرات ثابت استفاده شده است.
یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های شرکت‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه در سطح اطمینان 95% نشان می‌دهد بین تخصص حسابرس در صنعت، اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس با کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها ارتباط مستقیم معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: تخصص حسابرس در صنعت، اندازه موسسه حسابرسی، کارایی سرمایه‌گذاری
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است