بررسی تأثیر محدودیت‌های مالی و ویژگی‌های هیأت مدیره بر سطح نگهداشت وجه نقد
کد مقاله : 1307-ACC17 (R2)
نویسندگان:
حامد عمرانی *1، مهرداد صدرآرا2، علی عمرانی3
1دانشکده علوم مالی خوارزمی
2استادیار حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، ایران.
3دانشگاه خوارزمی
چکیده مقاله:
هدف: هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر محدودیت‌های مالی و ویژگی‌های هیأت مدیره بر سطح نگهداشت وجه نقد می‌باشد.
روش پژوهش: جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1396 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری برابر با 166 شرکت می‌باشد. در این تحقیق محدودیت‌های مالی و ویژگی‌های هیأت مدیره(سطح تحصیلات اعضاء هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، رهبری هیأت مدیره) به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آنها بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد می‌شود. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد.
یافته های پژوهش: در این تحقیق که از داده‌های پانل با اثرات ثابت استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های شرکت‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه در سطح اطمینان 95% نشان می‌دهد بین محدودیت‌های‌مالی و سطح نگهداشت وجه نقد رابطه مستقیم و بین استقلال هیأت مدیره، رهبری هیأت مدیره و ارتباطات اعضای بیرونی هیئت‌مدیره با سطح نگهداشت وجه نقد ارتباط معکوس وجود دارد. همچنین این نتایج نشان می‌دهد که محدودیت‌های‌ مالی بر رابطه بین ویژگی‌های هیأت مدیره و سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها تاثیر دارد.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: محدودیت‌های مالی، ویژگی‌های هیأت مدیره، سطح نگهداشت وجه نقد.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است