تبیین نظریه نهادی در ارتباط با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
کد مقاله : 1306-ACC17 (R4)
نویسندگان:
علی اصغر زمانی *
پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
هدف :بطور اساسی فشارهای نهادی از محیط نهادی سرچشمه می‌گیرد و سازمان را به سمت انطباق با عقاید و جریان‌های عادی می‌کشاند. هدف این پژوهش، واکاوی نظریه نهادی است بطوری‌که نظریه مذکور تا چه حدی در چارچوب یک کشور در حال توسعه از تجربه جهانی پذیرش IFRSقابل کاربرد است. به‌علاوه این مطالعه بدنبال این است که کدام یک از فشارهای هم ریختی نهادی نسبت به سایر فشارها در اجرای IFRS در ایران برتری دارد؟
روش: با استفاده از روش شناخت تاریخی و رویکردی فلسفی با بررسی اسناد و مدارک آرشیوی و منابع علمی‌کتابخانه‌ای انجام شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد، هم‌ریختی اجباری قدرتمندترین ابزار کاربردی محسوب شده البته این از لحاظ فشارهای اجباری در سطح ملی قابل بحث است چون در شرایط فعلی اقتصاد ایران یعنی بازگشت تحریم‌های جهانی نمی‌توان به فشار اجباری بین المللی نگاه خوشبینانه داشت. همچنین هم‌ریختی تقلیدی به دلیل عدم اطمینان گزارش‌های مالی بر مبنای بهای تاریخی می‌تواند یکی از عوامل روی آوردن به IFRS باشد. به‌علاوه به نظر می‌رسد هم‌ریختگی هنجاری با توجه به رویه فرهنگ محرمانگی در شرکت‌های شبه دولتی، بسیار کاربردی نداشته باشد. یافته-های مطرح شده از دیدگاه نظریه سازمانی در اجرا موفق و عدم اجرای موفق IFRS حاوی نکات مؤثر برای اجرا کنندگان آن بوده، که از موارد نوآوری پژوهش محسوب می‌گردد
کلیدواژه ها:
نظریه نهادی، هم‌ریختی اجباری، هم‌ریختی تقلیدی، هم‌ریختی هنجاری، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است