حسابداری ارزش منصفانه و مباشرت
کد مقاله : 1305-ACC17 (R1)
نویسندگان:
مصطفی ایزدپور *، راضیه سادات رابونورد
کارسناسی ارشد حسابداری دانشگاه قم
چکیده مقاله:
هدف:
تاکید استانداردهای حسابداری بر بکارگیری ارزش منصفانه در سال‌های اخیر افزایش یافته است. صرف‌نظر از مسائل و مشکلات مرتبط با اندازه‌گیری، مربوط بودن ارزش‌های خروجی (منصفانه) باعث شده است تا به عنصری فراگیر در استانداردهای حسابداری بدل شوند. چارچوب مباحث مطرح شده پیرامون "اندازه‌گیری" در حسابداری، عمدتاً بر انتخاب یکی از ارزش‌های تاریخی یا جاری (منصفانه) تمرکز دارد. در این نوشتار، چارچوب مزبور مورد نقد قرار گرفته و تصریح می‌شود که ارزش-های منصفانه به سبب عدم ارائه اطلاعات درباره میزان منابع بکار رفته، کمکی به سرمایه‌گذاران در ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت نمی‌کند. در پایان نیز به سه پیامد منفی استفاده صِرف از حسابداری ارزش منصفانه اشاره خواهد شد.
روش:
نوشتار حاضر از لحاظ روش پژوهش جز پژوهش‌های توصیفی تحلیلی تلقی می‌شود.
یافته‌ها:
برای ارزیابی مناسب وظیفه مباشرت، سرمایه‌گذاران به دو دسته اطلاعات نیاز دارند: بهای تاریخی و ارزش منصفانه. به بیان دیگر، برای ارزیابی وظیفه مباشرت، اطلاعات بهای تاریخی و اطلاعات ارزش منصفانه توأمان مورد نیاز می‌باشند و ارائه هیچ یک به تنهایی کفایت نمی‌کند. بدین منظور، محاسبه و بکارگیری "شاخص کیفیت مباشرت" (شاخصی مشابه نرخ بازده) پیشنهاد می‌شود.
کلیدواژه ها:
حسابداری ارزش منصفانه؛ حسابداری بهای تاریخی؛ مباشرت؛ حسابدهی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است