مروری بر پژوهش‌های حسابداری مدیریت
کد مقاله : 1304-ACC17 (R2)
نویسندگان:
سید حسین سجادی1، مهین خوئینی *2، مهناز محمودخانی3، فاطمه گرامی راد2
1استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2دانشجوی دکتری، حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
3دانشجوی دکتری دانشگاه الزهرا (س)
چکیده مقاله:
هدف: در دهه‌های اخیر تغییرات قابل توجهی در عملکرد حسابداری مدیریت و نقش حسابداران مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی رخ داده و نگرانی‌هایی مبنی بر از دست دادن جایگاه حسابداری مدیریت ایجاد نموده است. به همین دلیل، در مورد سیستم‌ها، تکنیک‌ها و روش‌های حسابداری مدیریت، پژوهش‌های زیادی انجام شده است. در این پژوهش با مروری بر ادبیات و زمینه‌های غالب در پژوهش‌های حسابداری مدیریت، نقد و بررسی چالش‌ها و ارائه ‌پیشنهاداتی در این زمینه تلاش شده است تا وضعیت فعلی پژوهش‌ها و جهت ممکن برای پژوهش‌های آتی مشخص گردد. برای این منظور پژوهش‌های حوزه حسابداری مدیریت براساس تئوری، موضوع و روش‌شناسی مورد بررسی قرار گرفتند و در ادامه چالش‌های موجود و پیشنهاداتی برای رفع چالش‌ها و پژوهش‌های آتی ارائه شده است.
روش: در این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است و ادبیات حوزه حسابداری مدیریت براساس تئوری، موضوع و روش‌شناسی مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان از فاصله بین تئوری و عمل، فقدان دانش سازمانی نویسندگان، سردبیران مجلات حسابداری مدیریت و لزوم تحول در آموزش حسابداران مدیریت آینده دارد. به‌علاوه افزایش همکاری‌های بین‌المللی، به‌کارگیری نظریه‌های علوم اجتماعی مثل نظریه نهادی به غنای مطالعات حسابداری مدیریت خواهد افزود.
کلیدواژه ها:
مرور ادبیات، حسابداری مدیریت، چالش‌ها، پژوهش‌های آتی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است