مالکیت خانوادگی و دستکاری فعالیت‌های واقعی
کد مقاله : 1303-ACC17 (R1)
نویسندگان:
پریا دیبا *، آمنه مقصودی نژاد
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی طلوع مهر
چکیده مقاله:
هدف: سود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزا صورت‌های مالی همواره مورد توجه همگان بوده و همین امر انگیزه‌هایی را در مدیران ایجاد کرده تا به دستکاری آن بپردازند. در این میان مدیریت سود واقعی با توجه به ویژگی‌های خاص آن مانند زمان‌بندی اجرا، ریسک تشخیص پایین و شبیه بودن آن به عملیات‌های عادی شرکت و نیز اثر مستقیمی که بر جریان نقد و عملکرد آتی شرکت دارد، بسیار حائز اهمیت است. پژوهش‌های بسیاری مسأله مدیریت سود واقعی و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار داده‌اند. اما یکی از متغیرهایی که تاکنون تأثیر آن بر مدیریت سود واقعی مورد پژوهش واقع نشده است و تصور می‌شود که بین آن و مدیریت سود واقعی رابطه معناداری وجود داشته باشد، مالکیت خانوادگی است. بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه شرکت‌های خانوادگی در دنیای تجارت، در این پژوهش به بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی بر مدیریت سود واقعی پرداخته شده است.
روش: به‌منظور آزمون فرضیه پژوهش، با کمک مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از داده‌های ترکیبی به بررسی 132 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1386 تا 1395 پرداخته شد.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که بین مالکیت خانوادگی و دستکاری فعالیت‌های واقعی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد؛ به گونه‌ای که با افزایش مالکیت خانوادگی، دستکاری فعالیت‌های واقعی کاهش می‌یابد.
کلیدواژه ها:
مالکیت خانوادگی، مالکیت غیرخانوادگی، دستکاری فعالیت‌های واقعی، مدیریت سود واقعی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است