بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و افشا به موقع اخبار
کد مقاله : 1302-ACC17
نویسندگان:
فرزانه نصیرزاده *1، مریم کاهانی2
1عضو هیئت علمی
2دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:
هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین ریسک سیستماتیک و افشا به موقع اخبار در گزارشهای مالی است. برای اندازه‌گیری ریسک سیستماتیک از مدل ((CAPM استفاده گردید و هم چنین برای اندازه گیری محافظه‌کاری از مدل باسو (1997) استفاده شده است.
روش:این پژوهش در برگیرنده 111 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که با استفاده از روش رگرسیون داده های ترکیبی و ازمون های f-لیمر، هاسمن و با استفاده از نرم افزار R مورد ازمون قرار گرفته است.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین ریسک سیستماتیک و محافظه‌کاری ارتباط معنادار منفی وجود ندارد وهمچنین در گام بعدی به این نتیجه رسیدیم که بین ریسک سیستماتیک و افشاء به‌موقع اخبار بد ارتباط معنادار منفی و بین ریسک سیستماتیک و افشاء به‌ موقع اخبار خوب ارتباط معنادارمثبت وجود ندارد. لذا اثر ریسک سیستماتیک بر محافظه‌کاری از تعویق افتادن افشاء اخبار بد و از تسریع در افشاء اخبار خوب نمی‌‌باشد.
کلیدواژه ها:
تئوری نمایندگی،ریسک سیستماتیک،افشا به موقع اخبار
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است