چشم انداز بنیادگرایی سرمایه گذاری های اخلاقی، زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی: توضیح و تأمل
کد مقاله : 1300-ACC17
نویسندگان:
اسماعیل امیری *1، شهرزاد سراج2
1دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران-بابلسر
2مربی، گروه حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروز کوه.
چکیده مقاله:
هدف: در پی‌جهانی‌سازی و روندهای اجتماعی و سیاسی، سرمایه‌گذاری‌های مسئولیت اجتماعی و اخلاقی رشد چشمگیری داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که حرکت به سمت پایداری، نگرانی‌های زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی در خصوص پیش‌بینی‌های غیرمنتظره و ریسک‌های نشناخته کاهش می‌یابد. بحران‌های مالی جهانی برای شرکت‌ها فرصت‌ مناسبی بوجود ‌آورد تا در حوزه سرمایه‌گذاریشان تجدید نظر نمایند. در پی این چالش‌ها، پژوهش حاضر ادبیات مربوط به چشم‌انداز بنیادگرایی سرمایه‌گذاری‌های اخلاقی، زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی را بررسی کرده است.

روش: رویکرد این پژوهش با استفاده از ادبیات گسترده مفاهیم، مطالعات تجربی پیشین حوزه حسابداری و مالی در طی سال‌های 1967 تا 2018 تهیه شده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ESG فرصت‌های ارزشمندی را برای گزینه‌های پایداری و سرمایه-گذاری‌های بلند مدت بوجود می‌آورد. با تمرکز بر روی اخلاقیات، فلسفه سرمایه‌گذاری‌های زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی و حاکمیتی پررونق‌تر می‌شود و شاهد توفیق روز افزون بازارهای مالی و سیستم‌های اقتصادی خواهیم بود. نتایج دیگر پژوهش حاکی از این است که سرمایه‌گذاری‌های مسئولیت اجتماعی انواع ذینفعان را در بر می‌گیرند که شامل اجزای اجتماعی، اقتصادی و سازمانی می‌باشند.
کلیدواژه ها:
سرمایه‌گذاری، اخلاقی، محیط زیست، اجتماعی، حاکمیتی، پایداری.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است