بررسی تأثیر ابعاد حسابرسی بر راهبردهای تنوع‌بخشی سبد کسب‌وکار با تأکید بر نقش میانجی مسئولیت اجتماعی
کد مقاله : 1299-ACC17 (R1)
نویسندگان:
نویدرضا نمازی *1، حسن اسماعیل پور2
1استادیار حسابداری دانشگاه شیراز
2دانشگاه شیراز
چکیده مقاله:
هدف: این مقاله به بررسی تأثیر ابعاد حسابرسی بر راهبردهای تنوع‌بخشی سبد کسب‌وکار و همچنین، مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر میانجی (واسطه‌ای) بر این دو متغیر، در صنایع مختلف می‌پردازد.
روش: این پژوهش کاربردی است و از روش‌شناسی پژوهش‌های کمی استفاده می‌کند. جامعه آماری آن کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 101 شرکت بورسی (1010 سال- شرکت) در بازه زمانی 1387 الی 1396 است. به منظور تحلیل داده‌ها، از روش معادلات ساختاری (SEM) و نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که در بورس اوراق بهادار تهران، ابعاد حسابرسی بر راهبردهای تنوع‌بخشی کسب‌وکار تأثیر مثبت معناداری دارند و این تأثیر در صنعت کانی، فلزات و معادن نسبت به صنایع دیگر، بیشتر است. افزون بر این، مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز در آن صنعت، نسبت به سایر صنایع، تأثیر بیشتری بر راهبردهای تنوع‌بخشی سبد کسب‌وکار شرکت‌ها دارد. همچنین، با افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی، عملکرد شرکت‌ها به مراتب بهبود پیدا می‌کند. این یافته‌ها مورد استفاده حسابرسان جهت ایفای بهتر نقش خود در قبال مسئولیت اجتماعی و همچنین، مدیران برای انتخاب برترین راهبردهای تنوع‌بخشی سبد کسب‌وکار خواهد بود.
کلیدواژه ها:
اظهارنظر حسابرسی، تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی، راهبردهای تنوع‌بخشی سبد کسب‌وکار، مسئولیت اجتماعی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است