ارائه الگوی نظارتی بر تدوین استانداردهای حسابداری در ایران
کد مقاله : 1297-ACC17 (R1)
نویسندگان:
اسماعیل امیری *
دانشجوی دکتری حسابداری
چکیده مقاله:
هدف: نظارت بر تدوین و اجرای استانداردهای حسابداری از جمله موضوعات بحث برانگیز در قلمرو حسابداری تلقی می‌شود که انتظار می‌رود نظارت بر اجرا و تدوین استانداردهای حسابداری منجر به بهبود و اصلاح استانداردها و همچنین تسهیل در ایجاد و بکارگیری استانداردهای جدید حسابداری شود. اگرچه، در حال حاضر استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی در مسیر هماهنگ‌سازی و یکنواختی حرکت می‌کنند، ولی کیفیت اجرا و تدوین آن در کشورهای که از استانداردهای بین‌المللی تبعیت نمی‌کنند، متفاوت است. بر همین اساس، مقاله حاضر درصدد است تا با مروری بر چگونگی تدوین استانداردهای حسابداری در ایران و نحوه نظارت در اجرای و بکارگیری آن و همچنین مقایسه این فرآیند در سایر کشورها، نهایتا طراحی از چگونگی نظارت برای تدوین و اجرای استانداردها ارائه دهد.

روش: تهیه این پژوهش با استفاده از مطالعات تجربی پیشین حوزه حسابداری و مالی است.

یافته‌ها: از آنجا که، قدرت آینده گزارشگری مالی و یکپارچی اطلاعات بازار سرمایه ایران متکی به استقلال قانون-گذاران و استانداردگذاران است. در این برهه زمانی، کیفیت گزارشگری مالی، توسعه، سلامت و صحت بازار سرمایه بستگی به نظارت بر نظام استاندارد‌گذاری دارد و این خلاء نهاد نظارتی مطابق با سایر کشورها در ایران قابل حس است. بنابراین، در تدوین و اجرای استاندارهای حسابداری ملی، نهادی نظارتی باید مستقل از تدوین‌کنندگان استانداردها باشد که این امر موجب بهبود، اصلاح در شرایط فشارهای محیطی بازار سرمایه و بحران‌های مالی و یا استاندارد جدید می‌شود که این امر به نفع هر دوی سرمایه‌گذار و ثبات بازار است.
کلیدواژه ها:
نقش نظارتی، استانداردهای حسابداری، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است