تاثیر محافظه کاری حسابرس بر ارزش شرکت
کد مقاله : 1296-ACC17 (R1)
نویسندگان:
هادی دانشور *1، رسول برادران حسن زاده2
1دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
2دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز
چکیده مقاله:
هدف: محافظه کاری نشان می‌دهد که شرکت‌ها اطلاعات حسابداری‌ را در اختیار سهامداران می‌گذارند که بررسی آن‌ها سخت است، مثل زیان‌ها که این امر چندان مستعد دست کاری اطلاعات نیست. این امر نشان می‌دهد که اگر حسابرسی با سطح محافظه کاری بالا انجام شود و دقت اقلام را با بررسی سخت تأیید کند و یا در حیطة شخصی و قضاوتی به تأیید آن‌ها بپردازد، آنگاه این امر به شرکت کنندگان بازار، اطمینان بیشتری دربارة کیفیت گزارشگری مالی می‌دهد. دراین پژوهش تاثیر محافظه کاری حسابرس بر ارزش شرکت که ناشی از حسابرسی می باشد مورد بررسی قرار می گیرد، که مشخص گردد درجه ای احتیاطی که حسابرسان در ارایه نتایج حسابرسی خود و در قالب گزارشهای حسابرسی رعایت میکنندچه تاثیری بر بالا بردن ارزش شرکت پس از دوره حسابرسی دارد .
روش پژوهش : دراین مطالعه به تبعیت از فرانسیس و کریشنان (1999) از اقلام تعهدی به عنوان محافظه کاری حسابرس استفاده شده است . جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده 112 شرکت طی دوره زمانی 1389-1394 استخراج شد. .
یافته ها: نتایج آزمون فرضیه انجام شده نشان دادمحافظه کاری حسابرس تاثیر معنادار بر ارزش شرکت ندارد.یعنی افزایش محافظه کاری حسابرس نقشی در افزایش ارزش شرکت ندارد.نتیجه آزمون این فرضیه با نتایج به دست آمده از پژوهش واتز و زو (2012) و اسدی و بیات(1394) که تاثیر مثبت و معنادار محافظه کاری بر ارزش شرکت را نشان می داد ناسازگار است.
کلیدواژه ها:
محافظه کاری حسابرس،ارزش شرکت ،کیفیت حسابرسی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است