تاثیر چسبندگی هزینه‌ها بر نوع اظهارنظر حسابرس با تاکید بر مدیریت سود
کد مقاله : 1294-ACC17 (R3)
نویسندگان:
نسیم سینائی اسگوئی *1، سعید انورخطیبی2
1دانشجو
2گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر چسبندگی هزینه‌ها بر نوع اظهار نظر حسابرسی با تاکید بر مدیریت است.
روش: در این راستا تعداد 110 شرکت پذیرفته شده در بورس برای دوره زمانی 1396-1391 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون لجستیک استفاده شد. برای اندازه‌گیری اظهارنظر حسابرس از دو گزارش مقبول و مشروط و جهت تخمین مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز (1995) استفاده گردید.
یافتهها: نتایج نشان داد که بین چسبندگی هزینه‌ها و اظهارنظر مقبول ارتباط منفی و معنی‌داری وجود دارد. در حقیقت در شرکت‌هایی که چسبندگی هزینه‌های عمومی، اداری و فروش بیشتر است، گزارش اظهار نظر مقبول کمتر است. همچنین نتایج نشان داد که بین مدیریت سود و اظهارنظر مقبول حسابرس ارتباط منفی وجود دارد. بدین معنا در شرکت‌هایی که مدیران اقدام به دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری می‌کند احتمال صدور گزارش اظهارنظر مقبول کاهش می‌یابد. در نهایت یافته‌ها نشان داد که مدیریت سود بر رابطه بین چسبندگی هزینه‌ها و اظهارنظر حسابرسی تأثیر ندارد.
کلیدواژه ها:
چسبندگی هزینه، اظهارنظر حسابرس، مدیریت سود
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است