بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نسبت بدهی ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1293-ACC17 (R1)
نویسندگان:
حلیمه رحمانی *1، حسین جباری2، الهام جهان بین3
1استادیار گروه حسابداری موسسه آموزش عالی بینالود
2استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، کاشان ، ایران
3موسسه آموزش عالی بینالود
چکیده مقاله:
هدف: مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی، رویکردی متعالی به کسب وکار است که تأثیر اجتماعی یک سازمان را بر جامعه چه داخلی و چه خارجی مدنظر قرار می دهد. امروزه در ارزیابی تصمیم‌گیری‌های تامین مالی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری از ابزارهای گوناگونی استفاده می‌شود که یکی از این ابزارها رابطه بین انواع نسبت بدهی با مسئولیت پذیری اجتماعی می‌باشد، چرا که طبق تحقیقات نظری انجام شده هر چه نسبت استفاده از بدهی، به‌عنوان یکی از روش‌های تامین مالی افزایش یابد مسئولیت پذیری اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت. مطالعات تجربی زیادی در زمینه ساختار سرمایه انجام شده است، اما شاخه جدیدی از ساختار سرمایه یعنی ساختار سررسید بدهی شرکت هنوز توجه چندانی را به خود جلب نکرده است.
روش: جامعه مورد مطالعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران با در نظر محدودیت های خاص، که از این میان نمونه ای شامل 109 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1390 الی 1396 است و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه9، استفاده شده است.
یافته ها: نتایج حاکی از آن است بین مسئولیت پذیری اجتماعی و نسبت بدهی ها (کوتاه مدت و بلندمدت) رابطه معنی داری به لحاظ آماری وجود ندارد و بین مسئولیت اجتماعی و بدهی بلند مدت رابطه منفی و بین مسئولیت اجتماعی و بدهی کوتاه مدت رابطه مستقیم وجود دارد.
کلیدواژه ها:
مسئولیت پذیری اجتماعی، نسبت بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است