بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته عملیاتی و غیر عملیاتی بر عدم تقارن اطلاعاتی
کد مقاله : 1291-ACC17 (R3)
نویسندگان:
مظفر جمالیان پور1، محمد صیادی *2، محسن حلاجی زاده جلگه3
1گروه حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
2سازمان حسابرسی
3دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده مقاله:
هدف: پژوهش حاضر بررسی تاثیر معاملات با اشخاص وابسته عملیاتی و غیر عملیاتی بر عدم تقارن اطلاعاتی است. مدیران از راه‌های گوناگونی همانند خرید و فروش به قیمتی کمتر یا بیشتر، خرید و فروش‌های صوری و غیره می توانند اقدام به تغییر سود و ارائه صورت‌های مالی به صورت دلخواه خود نمایند. سرمایه‌گذاران ماهیت واقعی بعضی از معاملات را نمی‌توانند تشخیص دهند و تنها شکل ظاهری معاملات را که توسط مدیریت ارائه شده است مبنای تصمیم‌گیری خود قرار می‌دهند. لذا فرض بر این است که معاملات با اشخاص وابسته باعث عدم تقارن اطلاعاتی و شکاف اطلاعاتی بین سهامداران و اشخاص درون شرکت میشود.
روش پژوهش: جامعه آماری تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۷ میباشد. با کمک نمونه‌گیری هدفمند بر اساس روش حذفی سیستماتیک تعداد نمونه ۱۶۰ شرکت تعیین گردید.
یافته‌ها: با استفاده از دادههای تابلویی و با کمک رگرسیون مبتنی بر مدل اثرات ثابت یافته‌های پژوهش نشان داد بین معاملات با اشخاص وابسته عملیاتی و غیرعملیاتی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد بطوری که معاملات با اشخاص وابسته عملیاتی و غیر عملیاتی باعث عدم تقارن اطلاعاتی و شکاف اطلاعاتی بین سهامداران و اشخاص درون شرکت می‌شود.
کلیدواژه ها:
معاملات با اشخاص وابسته، عدم تقارن اطلاعاتی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است