بررسی تاثیر دعاوی حقوقی بر رابطه توانایی مدیریت و مسئولیت اجتماعی
کد مقاله : 1288-ACC17 (R1)
نویسندگان:
محمد صیادی *1، مریم رخشی2، علی اصغریان2، محسن حلاجی زاده جلگه2
1سازمان حسابرسی
2سازمان حسابرسی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف: مطالعه حاضر، بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر مسئولیت اجتماعی شرکتها با توجه به نقش تعدیل‌گر دعاوی حقوقی می‌باشد. از دید حسابرسی، دعاوی حقوقی (به عنوان یکی از شواهد با اهمیت حسابرسی) و ادعاهای مرتبط با‌ واحد تجاری ممکن‌ است‌ آثار بااهمیتی‌ برصورتهای‌ مالی‌ آن‌ داشته‌ باشد و از این رو، ممکن‌ است‌ مستلزم‌ افشا و یا در نظر گرفتن‌ ذخیره‌ در صورتهای‌ مالی‌ باشد. از این دید دعاوی حقوقی می‌تواند بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیرگذار باشد.
روش: قلمرو زمانی این پژوهش سالهای 139۲ لغایت 139۷ که در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی نمونه آماری مشتمل بر 94 شرکت که با روش غربالگری انتخاب گردید، انجام پذیرفته است. پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه متغیرهای اصلی تحقیق، فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار ای وی یوز 9 مورد آزمون قرار گرفت.
یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متغیر تعدیل‌گر دعاوی حقوقی بر رابطه بین توانایی مدیریت و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تاثیرگذار بوده، به‌طوری‌که دعاوی حقوقی باعث تضعیف این رابطه می‌شود.
کلیدواژه ها:
توانایی مدیریت، مسئولیت اجتماعی شرکت، دعاوی حقوقی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است