تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و نقدشوندگی سهام
کد مقاله : 1287-ACC17 (R2)
نویسندگان:
فائقه خراشادی زاده *1، مهدی زینالی2
1دانشگاه فزدوسی مشهد
2استادیار گروه حسابداری و معاون مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین بیش‌اطمینانی مدیریت و نقدشوندگی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، تعداد 135 شرکت برای دوره زمانی 1390-1396 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از داده‌های ترکیبی به روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. برای اندازه‌گیری بیش اطمینانی مدیریت و نقدشوندگی به ترتیب از شاخص سرمایه‌گذاری مازاد در دارایی‌ها و شاخص آمیهود (2002) و جهت سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از شاخص رقابت بازار محصول استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که اطمینان بیش از حد مدیریت تاثیر منفی و معنی‌داری بر نقدشوندگی سهام دارد. در ادامه شرکت‌های نمونه بر اساس رقابت بازار محصول به دو گروه شرکت‌های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا و پایین تقسیم شدند. بررسی نتایج نشان داد که تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریت بر نقدشوندگی سهام درشرکت‌هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالا (رقابت بازار محصول پایین) شدیدتر است.
کلیدواژه ها:
اطمینان بیش از حد مدیریت، نقدشوندگی سهام، عدم تقارن اطلاعاتی، رقابت بازار محصول
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است