نقش اندازه شرکت بر کاربردXBRL؛کاربرد تئوری علامت دهی
کد مقاله : 1286-ACC17 (R3)
نویسندگان:
مریم بخارائیان خراسانی *1، رویا ایزی2، سید بهروز نهضتی3
1گروه حسابداری- دانشکده حسابداری و مدیریت - دانشگاه ازاد اسلامی علی اباد کتول
2گروه حسابداری، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان، ایران
3گروه اقتصاد- دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله:
هدف : درعصر جدید، زبان گزارشگری مالی توسعه‌پذیر (XML) می‌تواند دقت، صحت، کارایی و شفافیت گزارشگری مالی را افزایش دهد. همچنین یکی از موضوعاتی که به سرمایه گذاران و سهامداران کمک می کند تابتوانند در شکل دهی انتظارات خود کمتر دچار اشتباه شوند، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وافزایش کیفیت افشای اطلاعات حسابداری است .و انتظار می رود که در شرکتهای بززگ و با ارایه افشای اطلاعات مثبت و به موقع با به کارگیری زبان گزارشگری مالی توسعه پذیرعدم تقارن اطلاعاتی کاهش و کیفیت افشای اطلاعات را افزایش یابد .لذا این پژوهش قصد دارد نقش اندازه شرکت بر بکارگیری XBRLو تاثیر ان بر عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت اطلاعات ،مبتنی بر کاربرد تئوری علامت دهی بررسی نماید.

روش: برای رسیدن به اهداف پژوهش ،داده های استخراج شده از 145شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های1391تا 1396 از طریق الگوی رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفتند.

یافنه ها :یافته های پژوهش حاکی از آن است که تاثیر بکارگیری XBRL بر عدم تقارن اطلاعاتی منفی و معنی دار است و بکارگیری XBRLبر عدم تقارن اطلاعاتی از طریق اندازه شرکت تاثیر معکوس و معنی داری دارد. همچنین نتایج حاصل از بررسی و آزمون فرضیه های سوم و چهارم تحقیق نشان داد که بین بکارگیری XBRLبا کیفیت افشای اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد و بکارگیری XBRL بر کیفیت افشا از طریق اندازه شرکت تاثیر مثبت معنی داری ندارد.
کلیدواژه ها:
عدم تقارن اطلاعاتی، کیفیت افشا،XBRL، تئوری علامت دهی،اندازه شرکت.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است