تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری: نقش تعدیل‌گر بیش‌اطمینانی مدیران
کد مقاله : 1282-ACC17
نویسندگان:
امید فرجی *1، حسام الدین عبدالحسینی2، فاطمه یونسی3
1استادیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
2کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهاب دانش، قم، ایران
3کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه قم، قم ، ایران
چکیده مقاله:
چکیده
هدف: سرمایه‌گذاری در امور مختلف توسط شرکت‌ها همواره به‌عنوان یکی از راه‌های مهم توسـعه شرکت‌ها و جلوگیری از رکود و عقب‌ماندگی مورد توجه بوده است. در این میان، محدودیت در منابع موجب شده است کـه علاوه بر توسعه سرمایه‌گذاری افزایش کارایی سرمایه‌گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری و همچنین تاثیر بیش‌اطمینانی مدیران بر این رابطه می‌باشد.
روش پژوهش: برای انجام این پژوهش اطلاعات مربوط به 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های بین 1391 تا 1396 با بهره‌گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده‌های تلفیقی، آزمون شده‌اند.
یافته‌‌ ها: . نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان‌دهنده رابطه منفی و معنادار بین تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری است، به‌طوری‌که با افزایش تامین مالی داخلی، کارایی سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. همچنین نتایج نشان‌دهنده عدم تاثیر بیش‌اطمینانی مدیران بر رابطه بین تامین مالی داخلی و کارایی سرمایه‌گذاری می‌باشد.
کلیدواژه ها:
کارایی سرمایه‌گذاری، تامین مالی داخلی، بیش‌اطمینانی مدیران.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است