بررسی رابطه بین تنوع بخشی شرکتی و درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
کد مقاله : 1281-ACC17
نویسندگان:
محمد جواد زارع بهنمیری *1، نرگس سرلک1، مختار خالقی2، فائزه علی عسگری2
1گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه قم
2دانشگاه قم
چکیده مقاله:
هدف: امروزه شرکت‌ها در محیطی متغیر و رقابتی فعالیت می‌کنند و عواملی مانند کمبود منابع، ضعف مدیریت در بکارگیری منابع موجود و وضعیت نابه‌سامان اقتصادی کشورها باعث می‌شود به مرز درماندگی مالی رسیده و تعداد آنها افزایش ‌یابد. متنوع‌سازی می‌تواند یک استراتژی‌ جهت پیش‌گیری از درماندگی مالی و متعاقب آن ورشکستگی باشد. تنوع محصولات ریسک غیرسیسماتیک تولید محصول و اتکا شرکت به تولید یک نوع یا یک گروه از محصولات را کاهش داده و باعث عملکرد بهتر شرکت در نوسانات بازار می‌شود که زمینه تداوم فعالیت و جلوگیری از درماندگی مالی را فراهم می‌کند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین تنوع‌بخشی شرکتی و درماندگی مالی شرکت‌ها می‌باشد.
روش: این پژوهش از تنوع محصولات به عنوان نماینده تنوع‌بخشی استفاده نموده که برای سنجش آن از معیار آنتروپی بهره گرفته است. جهت آزمون مدل از رگرسیون لجستیک و نرم‌افزار استاتا استفاده شده است. نمونه شامل 152 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 لغایت 1395 می‌باشد که با روش حذف سیستماتیک تعیین شده‌اند.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ارتباط معنادارای بین تنوع‌بخشی و درماندگی مالی وجود ندارد.
کلیدواژه ها:
تنوع‌بخشی، درماندگی مالی، رگرسیون لجستیک، آنتروپی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است