حسابداری دیجیتالی یا حسابداری سنتی ؟ تعامل یا تقابل فرصت ‌یا تهدید
کد مقاله : 1276-ACC17 (R2)
نویسندگان:
مهدی علی نژاد ساروکلائی *1، محمد نوری2
1هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد تبریز
2آزاد تبریز
چکیده مقاله:
هدف: این پژوهش سعی دارد با بررسی دوره‌‌‌های تحول فناوری‌های جدید ، نقش سیستم‌های خبره دانش بنیان را در وظائف کارکنان و تاثیر آنها بر روند عملیاتی فرایندهای حسابداری و حسابرسی مورد کنکاش قرار داده و با تجزیه و تحلیل تحولات جاری از قبیل گزارشگری مالی دیجیتالی ساختار‌یافته بر پایه XBRL ، سیستم‌های دانش‌بنیان و هوش مصنوعی و دفتر کل توزیع شده بر پایه بلاک‌چین، نقش سیستم های پیشرفته هوشمند را در مدیریت فرایندها توضیح داده و زوایای همکاری بین انسان و ماشین را با تقسیم فعالیت‌ها بین آنها، تشریح نماید.
روش: در پژوهش حاضر برای یافتن گلوگاه های موجود در روند ارتقاء حسابداری سنتی به حسابداری دیجیتال مبتنی بر روش شناخت تاریخی و رویکردهای جدید علمی مطرح شده با بررسی اسناد و مدارک آرشیوی و منابع علمی کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.
یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از این است که نگرش "انسان ها در مقابل ماشین" نوعی کوته بینی بوده و تیم های آینده ، تیم هایی هستند که در آنها انسان‌ها با ماشین‌ها همکاری نموده و همدیگر را تقویت می‌نمایند و استفاده از فناوری های جدید باعث افزایش بهره وری می گردد. همچنین نگاهی به پژوهش های صورت گرفته نشان می‌دهد که فقدان دانش فناوری اطلاعات در حرفه ای های این حوزه چشم گیر بوده و آینده شغلی حسابداران و حسابرسان با توجه به عناوین شغلی آتی طرح شده در این پژوهش ،در گرو ارتقاء دانش روز آنها بوده و موفقیت آنها با ارتقاء مهارت های اجتماعی و مهارت های فنی میسر خواهد شد.
کلیدواژه ها:
سیستم های خبره دانش بنیان، گزارشگری مالی دیجیتالی ساختار یافته بر پایه XBRL ، سیستم های دانش بنیان و هوش مصنوعی ، دفتر کل توزیع شده بر پایه بلاک چین.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است