تاثیر ابعاد و ویژگی های شبکه های اجتماعی مجازی بر تصمیم‌های سرمایه گذاران مطالعه موردی: سهامدارن بورس منطقه ای تبریز
کد مقاله : 1275-ACC17 (R3)
نویسندگان:
مهدی علی نژاد ساروکلائی *1، سجاد کریمی2، امین بلالی2
1هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد تبریز
2دانشگاه آزاد تبریز
چکیده مقاله:
هدف: شبکه های اجتماعی مجازی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند. با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند ، توانسته اند به خوبی در زندگی مردم جا باز کنند. شبکه های اجتماعی مجازی نقش پررنگی در دنیای امروز دارند و نمی توان آن ها را نادیده گرفت . ظهور رسانه های اجتماعی به عنوان یک کانال افشای شرکتی منجر به تغییرات قابل ملاحظه در تولید و انتشار اطلاعات شرکتی شده است، این مقاله به بررسی تاثیر ابعاد وویژگی های شبکه های اجتماعی بر تصمیم سهامداران شرکتهای پدیرفته شده در بورس می پردازد.
روش: این مطالعه به روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، از طریق منابع داخلی و خارجی مکتوب، و همچنین روش پیمایش صورت گرفته که در آن جامعه مورد مطالعه پژوهش، سهامداران بورس و اوراق بهادار بوده و به روش تصادفی تعداد 145 نفر سهامدار انتخاب، و مورد سئوال قرار گرفته اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد.
یافته ها: نتایج حاکی از آن است که بین متغیرهایی چون تنوع و گستردگی، میزان اعتماد، اطلا ع رسانی و ارتباط آسان، جنسیت سهامداران و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی رابطه وجود دارد.
کلیدواژه ها:
شبکه های اجتماعی مجازی، سهامداران، بورس اوراق بهادار تبریز
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است