ارتباط بازده دفتری اهرمی و غیر اهرمی با خطر ریزش قیمت سهام در شرایط وجود ‏اطلاعات حسابداری محافظه‌کارانه (بر اساس دیدگاه پنمن)‏
کد مقاله : 1273-ACC17 (R1)
نویسندگان:
رسول برادران1، نسا حشمت *2
1دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
2گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران ‏
چکیده مقاله:
هدف: هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بازده دفتری با خطر ریزش قیمت سهام و همین‌طور بررسی نقش اطلاعات ‏حسابداری محافظه‌کارانه در این رابطه می‌باشد. ‏
روش: نمونه آماری شامل 90 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387-1394 می‌باشد. برای ‏اندازه‌گیری بازده دفتری اهرمی و غیراهرمی از روش‌شناسی پنمن و نیسیم (2001)، و برای اندازه‌گیری خطر ریزش سهام از ‏مدل ضریب منفی چولگی چن و همکاران (2001)، و در نهایت برای اندازه‌گیری معیار اطلاعات حسابداری محافظه‌کارانه از ‏مدل پنمن و ژانگ (2016) استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون خطی ‏چندگانه استفاده شده است. ‏
یافته‌ها: نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که بازده دفتری در شرایط وجود اطلاعات حسابداری محافظه‌کارانه با ‏خطر ریزش قیمت سهام ارتباط معنی‌دار و مثبت دارد در واقع حسابداری محافظه‌کارانه منجر به تعدیل نرخ بازده دفتری شده ‏و از این طریق مدیریت را در انباشت اخبار بد در داخل شرکت محدود می‌کند. ‏
کلیدواژه ها:
بازده دفتری اهرمی، بازده دفتری غیر اهرمی، خطر ریزش آتی قیمت سهام، حسابداری محافظه‌کارانه ‏
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است