آشنایی با مدل REA در طراحی پایگاه داده نرم افزارهای حسابداری ایران
کد مقاله : 1269-ACC17 (R3)
نویسندگان:
حسین صابری *
عضو هیئت علمی تمام وقت، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد، آشتیان
چکیده مقاله:
چکیده
هدف: با رشد و پیشرفت نرم افزارهای کامپیوتری، امروزه بار اصلی عملیات حسابداری بر دوش نرم افزارهای حسابداری است. یکی از اجزای اصلی و لاینفک هر نرم افزار حسابداری پایگاه داده است که محلی برای نگهداری کلیه داده‌های حسابداری است. پایگاه داده در هر نرم افزار حسابداری مهمترین بخش آن است. برای ذخیره سازی اطلاعات در پایگاه داده یک نرم افزار حسابداری از مدلهای مختلفی استفاده میگردد که استفاده از هرکدام از آنها مستقیماً در کارایی و امکانات نرم افزارهای حسابداری موثر است.
روش: در این تحقیق ابتدا متون تخصصی حسابداری در ارتباط با مدل REA بررسی گردید، سپس مبانی مورد استفاده این مدل در متون تخصصی کامپیوتر مورد مطالعه قرار گرفت. درنهایت بصورت عملی پایگاه‌های داده نرم افزارهای مهم حسابداری ایران تحلیل شد و با گسترش‌دهندگان این نرم افزارها مصاحبه شد.
یافته ها: در نرم افزارهای حسابداری ایرانی، عمدتاً بدلیل ناآشنایی با مدلهای جدید، کماکان از مدلهای سنتی پایگاه داده استفاده میشود. این تحقیق پس از آشنایی با نمودارهای ER برای رسم مدلهای معنایی پایگاه داده، ابتدا به بررسی مدل سنتی مورد استفاده در نرم افزارهای حسابداری ایران پرداخته، سپس به معرفی و آشنایی با مدل REA (منبع-رویداد-عامل) میپردازد. در نهایت مزایای مدل REA نسبت به مدل سنتی پایگاه داده، که در حال حاضر در نرم افزارهای حسابداری ایران استفاده میشوند، بررسی خواهد شد.
کلیدواژه ها:
مدل‌سازی پایگاه داده، مدل REA، نمودار ER، پایگاه داده، نرم افزارهای حسابداری.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است