ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی، ویژگی‌های شرکت و سررسید بدهی‌ها
کد مقاله : 1268-ACC17 (R1)
نویسندگان:
نادر شفیعی دیزجی *1، طاهره عزیزاده2
1دانشجو
2آزاد ایلخچی
چکیده مقاله:
هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی‌، ویژگی‌های شرکت و سررسید بدهی در 124 شرکت (744 مشاهده) در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1391-1396 بود.
روش: برای اندازه‌گیری ویژگی‌های شرکت از اندازه شرکت‌، سودآوری‌، مالکیت دولتی و فرصت‌های رشد استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل داده‌های پانلی استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی رابطه وجود دارد. بنابراین افزایش کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش بدهی‌های کوتاه‌مدت و کاهش بدهی‌های بلند مدت خواهد شد. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که افزایش اندازه شرکت با کاهش نسبت بدهی کوتاه مدت همراه است. از سوی دیگر، بین سودآوری و نسبت‌های کوتاه مدت بدهی و نسبت بدهی بلند مدت رابطه منفی وجود دارد. نتایج همچنین نشان می‌دهد که بین مالکیت دولت و فرصت‌های رشد با سررسید بدهی‌ها رابطه معنی‌داری وجود ندارد. سرانجام‌، نتایج حاکی از آن است که سودآوری بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت تأثیر می‌گذارد‌، در حالی که سایر خصوصیات شرکت بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی تأثیر ندارد.
کلیدواژه ها:
کیفیت گزارشگری مالی‌، سررسید بدهی‌، ویژگی‌های شرکت.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است