مدیریت تغییر، ابزاری برای پیاده‌سازی مدل‌های سنجش عملکرد غیرمالی در دستگاه‌های دولتی
کد مقاله : 1267-ACC17 (R1)
نویسندگان:
احمد پیفه1، ارمغان ناصرترابی2، حامد دهقان زاده *3
1گروه حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان
2دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
3گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه ولایت، ایرانشهر
چکیده مقاله:
هدف: امروزه تغییر در بیشتر سازمان‌ها پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر است و سازمان‌ها برای کسب موفقیت، بایستی خود را با نیازمندی‌های جدید همسو سازند. پیچیدگی محیط دستگاه‌های دولتی و افزایش انتظارات مردم، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف دستگاه‌های دولتی و بهبود مستمر فرآیندها را بیش از پیش آشکار نموده است. از این رو دولت در جستجوی دستیابی به یک راه‌حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف‌پذیر جهت ارزیابی عملکرد غیرمالی خود و نهادهای وابسته به خود است. پرسش اصلی این تحقیق، این است که چگونه می‌توان موفقیت و یا شکست، یک سازمان را به عواملی دیگری به غیر از داده‌های عملکردی مالی نسبت داد.
روش: این مقاله به راه‌کار موسسه پروسی برای «پیاده‌سازی مدل‌های سنجش عملکرد غیرمالی در دستگاه‌های دولتی» می‌پردازد، این موسسه راه‌کارهایی کلان را برای «مدیریت تغییرات سازمانی» ارائه می‌دهد و از آنجایی‌که مدل‌های سنجش عملکرد برای عموم به نوعی شناخته شده می‌باشد و برخی از آن‌ها دارای روش‌شناسی شناخته شده برای پیاده‌سازی مفاهیم خود هستند، اما در عمل بسیاری از آن‌ها در برقراری ارتباط با ذینفعان خود به طور صد در صد موفق نبوده‌اند، لذا با فرض پذیرش مدل‌های شناخته شده سنجش عملکرد می‌توان از ابزاری برای جاری‌سازی این‌گونه مدل‌ها استفاده نمود، که به آن مدیریت تغییر گفته می‌شود.
یافته‌ها: در این مقاله سعی شده که ابتدا اصول مربوط به مدیریت تغییر که برای مدیریت کردن آگاهانه تغییر به صورت اقتضائی و اعمال تعدیلات لازم ضروری است ارائه و سپس نحوه پیاده‌سازی آن در سازمان و دستگاه‌های دولتی بیان شود.
کلیدواژه ها:
عملکرد غیرمالی، مدیریت تغییر، سازمان دولتی، پروسی.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است