بررسی رابطه سرمایه‌گذاران انفرادی و نهادی با حباب قیمتی
کد مقاله : 1266-ACC17 (R3)
نویسندگان:
فروزان صالحی قلعه شاهرخی *1، میثم فروغی2
1دانشجوی دانشگاه ازاد مبارکه اصفهان
2استاد دانشگاه ازاد مبارکه اصفهان
چکیده مقاله:
هدف:هدف از این پژوهش بررسی رابطه سرمایه‌گذاران انفرادی و نهادی با حباب قیمتی است که در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. برای تجزیه ‌و تحلیل دادها و آزمون فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیون سری زمانی (VAR) و تابع علیت گرنجر استفاده شده است. پس از تخمین، در مدل panel var، روابط متقابل و پویای بین متغیرهای مدل مورد بررسی قرار می گیرد.در این پژوهش ازیک ‌طرف وضع موجود بین متغییر ها و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف بررسی می شود.
روش: در این پژوهش نمونه‌ای متشکل از 101 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1388 لغایت 1394 با استفاده از روش حذف سامان مند انتخاب گردید و در راستای بررسی روابط تعادلی بلندمدت بین چند متغیر اقتصادی از مدل پانل ور و آزمون هم جمعی کائو استفاده شده است.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بین سرمایه‌گذاران نهادی و حباب قیمتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین نتایج نشان داد بین سرمایه‌گذاران انفرادی و حباب قیمتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ها:
سرمایه‌گذاران انفرادی، سرمایه‌گذاران نهادی، حباب قیمت.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است