بررسی میزان استفاده از تکنولوژی بلاک چین در بین مدیران دولتی استان تهران
کد مقاله : 1265-ACC17 (R1)
نویسندگان:
روح اله مرادی *1، زهرا دیانتی دیلمی2
1اقتصاد و حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
2دانشکده مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی
چکیده مقاله:
هدف: در سال‌های اخیر تکنولوژی بلاک چین توجه بسیار گسترده ای در سطح جهانی به خود جلب کرده است. این تکنولوژی زیرساختِ ارزهای رمزنگاری شده است، ولی غیر از حوزه‌های مالی در سایر بخش ها نیز کاربردهای گسترده‌ای دارد. بلاک چین ویژگی‌های متنوعی دارد که عبارتند از ماندگاری تراکنش ها، گمنامی مشارکت کنندگان و قابلیت ممیزی اسناد و ویژگی تمرکززدایی این تکنولوژی در حوزه‌های فناوری، اقتصادی، اجتماعی، محیطی و آموزشی که به نحوه مطلوبی در تعاملات بین افراد قابل استفاده است. با افزایش بلاک چین‌های عمومی، بررسی بلاک چین عمومی و سنجش چگونگی استفاده از این تکنولوژی ارزشمند است. هدف پژوهش حاضر جهت دهی برای آشنایی با این تکنولوژی مهم و تشخیص نحوه بهره مندی از این تکنولوژی سرنوشت در بخش های دولتی است.
روش پژوهش: روش مورد استفاده برای تحلیل داده‌های پژوهش حاضر مدل سازی معادلات ساختاری بوده که برای تعداد نمونه های بسیار کم توصیه شده است و در ادامه برای غلبه بر تعداد کم نمونه‌ها که در این پژوهش 59 نفر بودند از بوت استریپینگ استفاده شده است. این پژوهش در سال 1398 به بررسی میزان استفاده از تکنولوژی بلاکچین در بین مدیران دولتی در پایتخت ایران پرداخته است. جامعه آماری پژوهش مدیران دولتی استان تهران و روش نمونه گیری خوشه ای و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده است.
یافته های پژوهش: نتیجه پژوهش نشان می‌دهد که مدیران دولتی استان تهران با تکنولوژی بلاک چین آشنایی ندارند که در ادامه برای آشنایی و استفاده از این تکنولوژی در بین مدیران دولتی پیشنهادهایی ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
تکنولوژی بلاک چین، مدیران دولتی، مدل سازی معادلات ساختاری، بوت استریپینگ
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است