تکنیک های داده بزرگ در پژوهش های حسابرسی "روند فعلی و فرصت های آینده"
کد مقاله : 1264-ACC17 (R4)
نویسندگان:
بهزاد قربانی1، علی رسول خانی *2
1گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده، خدابنده، ایران
2گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی تاکستان، مدیر گروه
چکیده مقاله:
چکیده
هدف: مطالعه داده‌های بزرگ زمینه لازم برای ارائه تکنیک‌هایی جهت دسترسی به اطلاعات کلیدی در شرایط خاص را فراهم می‌کند. حرفه حسابرسی دارای حجم وسیعی از داده‌های مالی است. حسابرسان با افزایش سرعت داده‌ها، به ویژه در زمینه ارائه اطلاعات به موقع روبرو هستند. داده‌های بزرگ می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی را بهبود دهد. هدف این پژوهش معرفی و بسط تکنیک‌های داده‌های بزرگ در حسابرسی است.
روش: این مقاله به روش شناخت تاریخی و با بررسی اسناد و مدارک آرشیوی و منابع علمی کتابخانه‌ای انجام شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد ترکیب چند مدل از تکنیک‌های داده‌های بزرگ به جای استفاده از یک مدل مفیدتر خواهد بود. فرصت‌های زیادی برای استفاده از تکنیک‌های داده‌های بزرگ در حسابرسی وجود دارد، مخصوصاً زمانی که روش‌های تحلیلی دقیق با تکنیک‌های حسابرسی سنتی و قضاوت حرفه‌ای ترکیب می‌شود. رهنمودهای جدید مانند ارائه اطلاعات به موقع و همکاری بازارهای متقابل، اثربخشی تکنیک‌های داده‌های بزرگ در زمینه حسابرسی را افزایش می‌دهد.
کلیدواژه ها:
حسابرسی، داده بزرگ، تجزیه و تحلیل داده‌ها، تکنیک‌های آماری.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است