برخورد استراتژیک مناسب شرکت ها نسبت به انتشار گازهای گلخانه‌ای
کد مقاله : 1261-ACC17 (R2)
نویسندگان:
سید علی حسینی1، فرزانه کیماسی *2
1عضو هیئت علمی حسابداری دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران
2دانشجوی دکتری دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف: در سال‌های اخیر، تغییر وضعیت آب و هوا و تأثیرش بر گرمایش جهانی موضوعی بحث برانگیز بوده است. به منظور ارتقای کارایی انرژی، نیاز به سیاست‌های موثر در زمینه تغییر وضعیت آب و هوا خواهد بود. هدف مقاله حاضر، بررسی اهمیت تغییرات آب و هوا و مدنظر قراردادن آن توسط شرکت‌ها از طریق به کارگیری پاسخ‌های استراتژیک مناسب و یا ابزارهای استاندارد می‌باشد. فعالیت‌های مدیریت زیست محیطی نیز با هدف کاهش ردپای گازهای گلخانه‌ای، جزء لاینفک استراتژی تجاری شرکت‌ها می‌باشند، آن‌ها می‌بایست سیستم مدیریت کربنی را اجرائی کنند که بین اقدامات استراتژیک و کاهش کربن تعادل برقرار شود.
روش: با استفاده از بررسی و تحلیل متون و مقالات مختلف و مطالعه‌ کتابخانه‌ای، مقاله حاضر تهیه گردیده است.
یافته: اندازه‌گیری و گزارشگری کربن به صورت داوطلبانه، به عنوان ابزاری به شرکت‌ها کمک می‌کند که بتوانند انتظارات اجتماعی را برآورده کنند و به آن‌ها مزیتی رقابتی می‌دهد. این گزارش‌دهی می‌بایست با در نظر گرفتن کلیه الزامات مانند پرهیز از گزارشگری نادرست، تقسیم مسئولیت و به کارگیری سیستم‌های گزارشگری مناسب باشد تا بتوانند همچنان نیز اطلاعاتی مفید واقع شوند.
کلیدواژه ها:
تغییر وضعیت آب و هوا، عکس العمل استراتژیک شرکت‌ها، فعالیت مدیریت کربن، مسائل گزارشگری کربن
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است