بررسی مدیریت هزینه استراتژیک با استفاده از اطلاعات گذشته نگر و آینده نگر
کد مقاله : 1259-ACC17 (R3)
نویسندگان:
محمد صیادی *1، بهنام مرادخانی ملال2، اطهره حاجی زاده مطلق3
1سازمان حسابرسی
2گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی هاتف زاهدان، زاهدان، ایران
3گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی هاتف، زاهدان، ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف پژوهش بررسی مدیریت هزینه استراتژیک با استفاده از اطلاعات گذشته‌نگر و آینده‌نگر است. در این پژوهش مدیریت هزینه استراتژیک یکی از وظایف مهم مدیریت، و به معنای تصمیم‌گیری و انتخاب از میان خرید منابع انعطاف‌پذیر (مثل اجاره ماشین آلات) یا منابع تعهد شده (خرید ماشین آلات) با وجود عدم اطمینان در تقاضا یا فروش می‌باشد. طبق پژوهش های گذشته در زمان سرمایه گذاری شرکتها در منابع تعهد شده، کاهش در سطح هزینه ها کمتر از افزایش در سطح هزینه ها واکنش نشان می دهد. پژوهش حاضر این عدم تقارن در رفتار هزینه ها را برای بررسی اینکه چگونه تصمیمات خرید منابع از بین منابع تعهد شده و منابع انعطاف پذیر با اطلاعات گذشته نگر و آینده نگر مرتبط می شوند بکار برده است.
روش: دوره پژوهش بین 1391 تا 1397 برای 178 شرکت بورسی و داده های پژوهش داده های تابلویی بوده است.
یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که عدم تقارن واکنش هزینه با متغیر رشد فروش تاریخی به عنوان اطلاعات پیشین و گذشته نگر رابطه دارد و باعث افزایش در چسبندگی هزینه می شود. لیکن رابطه متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و همچنین حساسیت فروش تاریخی به عنوان اطلاعات پسین و آینده نگر با واکنش نامتقارن هزینه یا همان چسبندگی هزینه مورد تایید قرار نگرفت. لذا مدیریت از طریق این متغیرها نمی تواند تصمیمات استراتژیک مبنی بر انتخاب از میان منابع انعطاف پذیر و منابع تعهد شده بلندمدت اتخاذ نماید.
کلیدواژه ها:
مدیریت هزینه استراتژیک، منابع انعطاف‌پذیر و منابع تعهد شده، اطلاعات گذشته نگر و آینده نگر
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است