تجزیه و تحلیل کلان داده ها و مشرعیت اجتماعی حسابرسی
کد مقاله : 1258-ACC17
نویسندگان:
ساسان مهرانی، اکرم افسای *
دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
هدف: رشد سریع فناوری و در پی آن افزایش روز افزون اطلاعات در دنیای تجاری امروز حسابرسی را با چالش منسوخ شدن روش های سنتی مواجه کرده است. حرفه حسابرسی برای هماهنگی با تحولات محیط های تجاری به سرمایه گذاری روی ابزارهای تحلیل کلان داده ها روی آورده است. هدف از این نوشتار مروری بر پیشرفت تحلیل کلان داده ها و بکارگیری آن در فرآیند حسابرسی است، با در نظر گرفتن مشروعیت اجتماعی که حسابرسی در سایه بکارگیری تحلیل کلان داده ها بدست خواهد آورد.
روش: این پژوهش به صورت مروری به معرفی و توضیح تحلیل کلان داده ها در حرفه حسابرسی می پردازد.
یافته ها: یافته ها نشان می دهد حسابرسان با تکیه بر ابزارهای تحلیل کلان داده ها گستره و عمق خدمات ارائه شده خود را افزایش داده و خدمات اطمینان بخشی با کیفیت تری ارائه می دهند، از این رو مشروعیت و اعتماد اجتماعی شرکت های حسابرسی با بکارگیری تحلیل کلان داده ها افزایش می یابد.
سهم دانش افزایی: با وجود رشد نسبی فناوری در حرفه حسابرسی در سطح بین المللی و انجام تحقیقات بسیار در حوزه تحلیل کلان داده ها، هیچ مطالعه دانشگاهی در رابطه با تحلیل کلان داده ها در حسابرسی در کشور ما صورت نپذیرفته است. این پژوهش اولین گام در بررسی و روشن ساختن موضوع تحلیل کلان داده ها در حسابرسی و چالش ها و فرصت های ناشی از آن است.
کلیدواژه ها:
حسابرسی، کلان داده، تحلیل کلان داده ، مشروعیت اجتماعی، فناوری های نوین
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است