بررسی لزوم کاربرد زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابداری بخش عمومی جهت تهیه گزارشات حسابرسی به‌هنگام در دیوان محاسبات کشور
کد مقاله : 1253-ACC17 (R3)
نویسندگان:
حسن جهانگیرنیا *
حسابرس ارشد دیوان محاسبات کشور
چکیده مقاله:
چکیده:
هدف: منظور از انجام این پژوهش استفاده از زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابرسی بخش عمومی و دولتی جهت تهیه گزارشات حسابرسی به هنگام در دیوان محاسبات کشور می باشد. با عنایت به ویژگی‌های این زبان گزارشگری، استفاده از آن در شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی در جهان در حال گسترش می باشد، لذا ضروری به نظر می رسد که حرفه حسابرسی نیز هر چه سریع‌تر در این زمینه خود را با این نوع زبان گزارشگری مالی منطبق نماید.
روش: در این مقاله، با بررسی پژوهش های داخلی و خارجی صورت گرفته در این حوزه و مبانی نظری مربوطه، نکات قابل توجه جهت ضرورت استفاده از این روش گزارشگری در حسابرسی‌های به‌هنگام در دیوان محاسبات به عنوان یکی از ارکان نظارتی کشور را به صورت مروری به بحث گذاشته‌ایم.
یافته ها: ضمن بیان اهمیت موضوع، تعریف سازوکار اجرایی این زبان و ارتباط آن با گزارشات بودجه ای، عملکردی و حسابرسی اعتبارات بخش عمومی (سازمان‌های دولتی)، در آخر پیشنهادات و راهکارهایی عملیاتی برای پیاده سازی و اجرای این روش در چرخه عملیات مالی بخش عمومی کشور ارائه نموده ایم.
کلیدواژه ها:
زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر، حسابرسی به‌هنگام، حسابداری بخش عمومی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است