ضرورت به کارگیری شبیه سازی ها در آموزش حسابرسی
کد مقاله : 1252-ACC17 (R2)
نویسندگان:
حدیثه حاجی مرادخانی *1، سید سجاد زرینی2
1باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، تهران، ایران
2کارشناس ارشد حسابرسی و حسابرس ارشد موسسه حسابرسی مفید راهبر، تهران، ایران
چکیده مقاله:
هدف: امروزه آموزش حسابرسی در ایران جنبه نظری و مفهومی دارد و عموماً به روش سنتی سخنرانی انجام می‌شود. لذا به نظر می‌رسد رویکردهای فعلی آموزش حسابرسی در دانشگاه‌ها نتوانند مهارت‌ها و توانایی‌های مورد نیاز بازارکار را در دانشجویان پرورش داده و به آنها در درک رویه‌های عملی حسابرسی در دنیای واقعی کمک کنند. این مقاله می-کوشد با معرفی یک فن‌آوری نوین، به بهبود آموزش حسابرسی در کشور کمک کند.
روش: با بررسی پژوهش‌های مرتبط با این حوزه، استفاده از شبیه‌سازی‌ها به عنوان روش تدریسی فعال و مبتنی بر فن-آوری جهت تلفیق با کلاس‌های حسابرسی، معرفی می‌شود. همچنین تئوری یادگیری تجربی کلب در حمایت از به-کارگیری این روش آموزشی تشریح می‌گردد.
یافته‌ها: با توجه به اینکه هیچ شبیه‌ساز حسابرسی در کشور موجود نیست، توسعه این ابزار نیاز به تأمین مالی و حمایت نهادهای ذی‌ربط دارد. در این مقاله همچنین شبیه‌ساز حسابرسی Real Audit معرفی می‌شود. بر اساس ادبیات موجود می‌توان گفت در کنار مزایایی که شبیه‌سازی‌ها برای فهم بهتر نحوه عمل حسابرسی در دنیای واقعی فراهم می‌کنند، توسعه و به‌کارگیری آنها پر‌هزینه و زمان‌بر است.
کلیدواژه ها:
فن‌آوری، آموزش، حسابرسی، شبیه‌سازی، یادگیری تجربی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است