تاثیر تمرکز مالکیت بر چسبندگی هزینه و ریسک شرکت
کد مقاله : 1250-ACC17 (R3)
نویسندگان:
فائقه خراشادی زاده *1، قدرت اله طالب نیا2
1دانشگاه فزدوسی مشهد
2عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
چکیده مقاله:
هدف: چسبندگی هزینه به این معناست که هزینه‌ها هنگام افزایش فروش، افزایش می‌یابد؛ اما در هنگام کاهش فروش، به همان میزان کاهش نمی‌یابد. تغییرات در هزینه‌ها ممکن است بر فرایندهای شرکت مانند ریسک تاثیر‌گذار باشد و این تغییرات ممکن است منوط به ساختارهای مالکیت شرکت باشد، از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر چسبندگی هزینه و ریسک شرکت در 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1396-1391 است.
روش: هدف پژوهش کاربردی و روش‌شناسی آن از نوع علی پس رویدادی است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از الگوی داده‌های ترکیبی استفاده شد. برای اندازه‌گیری تمرکز مالکیت از شاخص هرفیندال-هریشمن و جهت سنجش ریسک شرکت از ریسک سیستماتیک استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت بر چسبندگی هزینه تاثیر منفی و معنی‌داری دارد. بدین معنا که افزایش تمرکز مالکیت منجر به کاهش چسبندگی هزینه می‌شود. همچنین نتایج نشان داد که تمرکز مالکیت بر ریسک سیستماتیک تاثیر منفی و معنی داری دارد. بدین ترتیب، ریسک سیستماتیک در شرکت‌هایی با تمرکز مالکیت بالا، کمتر است.
کلیدواژه ها:
چسبندگی هزینه، تمرکز مالکیت، ریسک شرکت
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است