بررسی تاثیر سود تقسیمی، چرخه تجاری و سهامداران نهادی بر ریسک سهام
کد مقاله : 1249-ACC17 (R1)
نویسندگان:
رقیه پولادخای *1، سجاد برندک2
1گروه آموزشی حسابداری، دانشگاه عالی کرمان، شهر کرمان
2گروه حسابداری، موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده مقاله:
چکیده
هدف: واکنش سریع و درست در مقابل شرایط بسیار متغیر بازار، نقش بسزایی در موقعیت بنگاه دارد. این تغییر شرایط اقتصادی و تنگ شدن عرصه رقابت، باعث شده تا شرکت های ناموفق سریعاً از عرصه رقابت خارج شوند از این رو سرمایه گذاران، معمولاً توجه بیشتری را به پرداخت سود سهام و چرخه تجاری معطوف می‌کنند، ولی توجه کم‌تری را نسبت به ریسک سرمایه گذاری دارند. بنابراین، انحراف معیار بازده سهام، که یکی از متداول‌ترین شاخص‌های اندازه گیری ریسک سهام است، به منظور بررسی و کشف روابط آن‌ها با سود سهام، چرخه تجاری و مالکیت نهادی استفاده می‌شود.
روش: پژوهش از لحاظ هدف جزء پژوهش‌های کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات جزء پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین بازه زمانی 1387 تا 1396 است. که در نهایت تعداد 1200 داده سال-شرکت جمع آوری گردید که با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است.
یافته: با توجه به نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش مبنی بر ارتباط معنادار بین سود تقسیمی و ریسک سهام و فرضیه سوم پژوهش مبنی بر ارتباط معنادار بین سهامداران نهادی با ریسک سهام تایید می‌شود. اما فرضیه دوم پژوهش مبنی بر ارتباط معنادار بین چرخه تجاری و ریسک سهام تایید نمی شود.
کلیدواژه ها:
واژه‌های کلیدی: سود تقسیمی، چرخه تجاری، سهامداران نهادی، ریسک سهام
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است