بررسی تاثیر مدیریت‌دانش بر عملکرد مالی(مورد مطالعه: صنعت بیمه در شهر بیرجند)
کد مقاله : 1247-ACC17 (R1)
نویسندگان:
فرشته پورقنبری *1، سید ابوالفضل علوی2
1فرشته پورقنبری مدرس علمی کاربردی جهاد دانشگاهی بیرجند، حسابداری، دانشگاه غیرانتفاعی هرمزان، بیرجند، ایران
2دانشگاه غیرانتفاعی هرمزان
چکیده مقاله:
هدف: صنعت بیمه یکی از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت‌دانش بر عملکرد مالی(مورد مطالعه: صنعت بیمه در شهر بیرجند) می‌باشد. این پژوهش، بر مبنای هدف، یک پژوهش کاربردی و بر مبنای روش پژوهش، یک پژوهش توصیفی و علی معلولی است.
روش: جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شعب صنعت بیمه در شهر بیرجند می‌باشند که در زمان انجام پژوهش(سال 1398) تعداد مدیران شعب بیمه در شهر بیرجند 125 نفر است. پژوهش حاضر از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده نموده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 94 نفر می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها در پژوهش حاضر، پرسشنامه‌ مدیریت‌دانش و پرسشنامه عملکرد مالی می‌باشد. داده‌ها در نرم‌افزار spss وارد و با استفاده از آزمون‌های همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: بر اساس نتایج مشخص شد که مدیریت دانش و دو مولفه‌ آن شامل تسهیم دانش و ذخیره‌سازی دانش دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر عملکرد مالی می‌باشد، اما تاثیر خلق دانش و بکارگیری دانش بر عملکرد مالی معنادار نبود.
کلیدواژه ها:
مدیریت دانش، عملکرد مالی، خلق دانش، خلق دانش، تسهیم دانش.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است