روش شناسی برساخت پاسخگویی مالی
کد مقاله : 1240-ACC17 (R2)
نویسندگان:
سید مجتبی شفیع پور *1، کاوه مهرانی2، قنبرعلی رجبلو3
1دانش آموخته دانشگاه تهران
2دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران
3دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
چکیده مقاله:
هدف: تحلیل پدیده های اجتماعی از دیدگاه های متفاوت لازمه پویایی هر رشته علمی می باشد. پاسخگویی مالی در ادبیات حسابداری و بخش عمومی از پیشینه غنی برخوردار است، اما تاکنون با نگاهی برساخت گرایانه به آن نگریسته نشده است.
روش: اختلاف نظر در فهم معنای پاسخگویی مالی این انگیزه را برای محققین به وجود آورد تا با نگاهی کاملاً متفاوت در ادبیات حسابداری، پاسخگویی مالی را به عنوان برساخت اجتماعی و با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی مورد بررسی قرار دهند. بنابراین مهمترین ویژگی این تحقیق، تدوین روش شناسی مورد نیاز برای انجام تحلیل فوق است. به عبارت بهتر، برآنیم تا دریابیم چگونه در جهان بینی انتقادی و معرفت شناسی پساساختارگرایانه، برساخت پاسخگویی مالی را می توان فهم نمود.
یافته ها: بنابراین با استفاده از چهار شاخص اصلی هر پدیده اجتماعی (واقعیت، شناخت، معنا و زبان)، ابعاد و معیارهای برساخت پاسخگویی مالی را از ادبیات حسابداری استخراج نمودیم و با استفاده از ویژگی های تحلیل گفتمان انتقادی شامل مفصل بندی، تخاصم، قدرت و هژمونی، چارچوبی منحصر به فرد برای تحلیل برساخت پاسخگویی مالی فراهم نمودیم.
کلیدواژه ها:
پساساختارگرایی، برساخت گرایی اجتماعی، تحلیل گفتمان انتقادی، برساخت پاسخگویی مالی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است