بررسی رابطه عِلّی بین ثبات مالکیت نهادی و تصمیمات مالی شرکت ها با تاکید بر نقش تعدیلگر خط مشی های بدهی
کد مقاله : 1239-ACC17 (R1)
نویسندگان:
سینا خردیار1، سعید شهریاری *2
1استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران
2عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی کار،گروه مهندسی صنایع، رفسنجان، ایران
چکیده مقاله:
هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه عِلّی بین ثبات مالکیت نهادی و تصمیمات مالی شرکت ها با تاکید بر نقش تعدیلگر خط مشی های بدهی می‌باشد.
روش: جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌‌های تحقیق، نمونه ای مشتمل بر 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌‌های 1392 تا 1396 (370 شرکت-سال) به روش غربالگری انتخاب و فرضیه‌‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیون داده‌‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. برای اندازه گیری ثبات مالکیت نهادی از معیار نوسان مالکیت نهادی استفاده شده است و سیاست‌‌های تقسیم سود به عنوان معیاری از تصمیمات مالی مد نظر قرار گرفته است.
یافته‌ها: نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس رگرسیون‌‌های برازش شده، نشان می‌دهد که ثبات مالکیت نهادی بر تصمیمات مالی شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج فرضیه دوم پژوهش نشان می‌دهد که خط مشی های بدهی شرکت ها تاثیر ثبات مالکیت نهادی بر تصمیمات مالی شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تعدیل می‌کند.
کلیدواژه ها:
تصمیمات مالی، سیاست تقسیم سود، حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، بدهی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است