رابطه رتبه اعتباری و نوآوری شرکت‌ها
کد مقاله : 1238-ACC17 (R1)
نویسندگان:
ذبیح اله خانی معصوم آبادی1، حسین رجب دری *2
1استادیار ، گروه حسابداری ، واحد فسا ، دانشگاه آزاد اسلامی ، فسا، ایران.
2دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده مقاله:
هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه رتبه اعتباری و نو آوری در شرکت‌ های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: این پژوهش کاربردی و از نوع پس رویدادی است. داده‌ های پژوهش مربوط به 169 شرکت پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1392 تا 1396 است. برای آزمون فرضیه‌ های پژوهش نیز از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین رتبه اعتباری و نوآوری در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش سطح رتبه اعتباری شرکت و جذب منابع بیشتر، نو آوری افزایش خواهد یافت. بنابر این، با توجه به نقش نوآوری در کسب مزایای رقابتی و حفظ منابع در بازار، لازم است که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان به رتبه اعتباری شرکت توجه ویژه‌ ای داشته باشند. همچنین، پژوهش حاضر در راستای گسترش ادبیات متغیرهای پژوهش دارای دانش‌ افزایی است.
کلیدواژه ها:
رتبه اعتباری، نوآوری، تحقیق و توسعه.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است