فناوری بلاکچین در حسابداری وحسابرسی
کد مقاله : 1237-ACC17 (R1)
نویسندگان:
محمد کاشانی‌پور1، حسین لطفی *2
1دانشگاه تهران
2پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
چکیده:
هدف :امروزه یکی از محبوب ترین و بحث برانگیز ترین‌موضوعات گفتگو در امور حسابداری وحسابرسی فناوری بلاکچین است. بلاکچین یک فناوری نو ظهور است که نیاز دارد برنامه های سازگار باآن تولید و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻓﻨﺎورى ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاى ﻣﻘﺮرات ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد.که اﻳﻦ ﻓﻨﺎورى ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﺎرآﻣﺪى ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
روش ها:دراین مقاله بررسی مزایایی استفاده از فناوری بلاکچین درحسابداری وحسابرسی ومرور مقاله های داخلی وخارجی ومحدودیت حاکم بر فناوری بلاکچین مورد بررسی ومرورقرار می گیرد.
یافته ها: نمونه ها پیش بینی شده استفاده از آن، ارتباط آن با حسابداری و حسابرسی و تأثیر آن در توسعه علوم اقتصادی است. توسعه حسابداری و حسابرسی با توسعه فن آوری های مدرن ارتباط دارد. امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی، فناوری بلاکچین به طور مداوم در حال افزایش است بلاکچین یک پایگاه داده توزیع شده که لیستی به طور مداوم در حال رشد از سوابق داده که از دستکاری و تجدید نظر محافظت می شود، نگهداری می شود.بلاکچین را می توان در بخش مالی و بانکی در ابتدا مورد استفاده قرار داد، اما همچنین در بخش های دولت الکترونیک و اداری و.مورد استفاده قرار داد.
نتیجه گیری: پیاده سازی فن آوری های بلاکچین در حسابداری و حسابرسی اصول اساسی آنهارا تغییر نمی دهد اما ظرفیت های حسابرسی را افزایش می دهد. در برخی از کشورها،بلاکچین برای حسابرسی به عنوان یک موضوع عملی، از جمله سطح ملی، مورد پذیرش قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
بلاکچین ،حسابرسی ،حسابداری،اعتماد سازی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است